Thursday, February 28, 2013

Wrightia religiosa - Mai chiếu thủy

Ngày cuối cùng của tháng 2...
Hơn một tháng lang thang, thăm xứ lạ, ghé xứ quen, về ôm ba, nằm cạnh mẹ, nhìn mặt bạn, ký đầu và thọt lét mấy đứa em. 
Và cũng đã trở lại chỗ trọ. Chỉ có mấy tấm hình hoa làm hành trang và cất dùm mấy suy nghĩ vẩn vơ trên đường. 


Wrightia religiosa in bonsai form
Tú Trinh - Saigon 02.2013


Wrightia religiosa - Mai chiếu thủyWrightia religiosa - Mai chiếu thủyWrightia religiosa - Mai chiếu thủyWrightia religiosa - Mai chiếu thủyWrightia religiosa - Mai chiếu thủy