Thursday, April 9, 2009

Thơ của cộng đồng người Trung Hoa trên đất Kangaroo

Chú thích cho có chú thích: nhặt dọc đường khu China Town ở trung tâm Sydney, 12/2008; ngay lúc nhặt thì lập tức hiểu đó rõ ràng là một bài thơ.

Kangaroo: không có con kangaroo nào!

Đọc bài thơ bằng tiếng Việt thế này:
- Ủng hộ 47 triệu người Trung Hoa đã từ bỏ Đảng Cộng Sản Trung Quốc
[hô hào, hô hào bằng tiếng Tàu]
- Chào mừng đến với một thế giới mới không có chế độ độc tài của Cộng Sản
[hô hào, hô hào tiếp cũng bằng tiếng Tàu]

Đoạn kết mở, dành cho độc giả tự làm (kiểu học sinh được dạy cách làm bài môn tập làm văn trong nhà trường đó: phát biểu cảm nghĩ, liên hệ bản thân).

Tú Trinh
01.04.2009