Monday, October 30, 2000

Nhớ

Em bỗng nghe bàn chân nhớ phố
Sài Gòn ngoằn ngoèo nỗi nhớ cong cong
Miền Trung xa quanh bốn bề sóng vỗ
Anh có nghe gió gửi lời mong…

Tú Trinh
10.2000